• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
 • Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de koper.
 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden eerst tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na de aanvaarding door koper niet schriftelijk door ons wordt herroepen.
 • Is de aanbieding door een tussenpersoon (vertegenwoordiger) gedaan, dan geldt het bepaalde onder lid 1 van dit artikel dienovereenkomstig.
 • Een herroeping zal uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.
 • Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties zijn onder voorbehoud van vergissingen.
 • Overeengekomen prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht aan de koper worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de koper daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 • Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van onze inkoopprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijziging in valutaverhoudingen, binden de koper evenzeer, tenzij daaromtrent schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De door ons bij aanbieding opgegeven leveringstermijnen zijn bij wijze van inlichting en hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Indien de levering niet conform de vermelde levertijd is geschied, heeft de koper geen recht op schadevergoeding of het recht om de koopovereenkomst dientengevolge te ontbinden.
 • De levering geschiedt, indien niet anders overeengekomen af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit blijkens de overeenkomst door of namens ons wordt geleverd.
 • De koper is verplicht om binnen tien dagen na schriftelijke mededeling dat de gekochte goederen af magazijn beschikbaar zijn, deze goederen af te laten halen.
 • De kosten voor transport zijn, tenzij anders overeengekomen, voor koper, evenals administratiekosten.
 • Indien koper niet heeft voldaan aan enige betalingsverplichting uit vorige soortgelijke leveringen of in verzuim is met het stellen van een krachtens de overeenkomst verlengde zekerheid, zijn wij gerechtigd de aflevering van de gekochte goederen op te schorten.
 • Bij gebreke van tijdig afhalen van de goederen door koper of, zo bezorging is overeengekomen, niet in ontvangstneming door koper, zullen wij na voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd ons recht op schadevergoeding de overeenkomst kunnen ontbinden al dan niet na de goederen aanvankelijk op kosten van koper in ons magazijn of elders te hebben opgeslagen.
 • In geval van oplag zal koper bericht krijgen waar en tot wanneer hij de goederen alsnog kan (laten) halen, waarbij als opschortende voorwaarde geldt dat de opslagkosten, waarvan wij dan opgave zullen doen, zijn betaald.
 • Het risico van de gekochte goederen is voor koper van het tijdstip van de aflevering af, als zodanig geldt de datum waarop koper de goederen afhaalt of laat afhalen dan wel, indien dat niet tijdig geschiedt, de datum volgende op die waarop de uiterste dag voor afhalen is verstreken.
 • Is overeengekomen dat wij de goederen (laten) bezorgen dan is het risico voor koper van de bezorging of, zo de goederen door koper niet in ontvangst worden genomen, de datum waarop de goederen ter bezorging zijn aangeboden.
 • Voor alle leveringen in Nederland en Luxemburg zal een factuur worden gestuurd met het BTW nul tarief. Alle leveringen die in België geschieden, worden belast met het in België geldend BTW-tarief. In onze prijzen zijn vracht- en administratiekosten niet inbegrepen.
 • Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn koper na daartoe ingebreke gesteld te zijn jegens ons in verzuim is en wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd de navolgende rechten ingevolge de wet, overeenkomst en deze voorwaarden.
 • Bij niet tijdige betaling aan ons zal koper zonder aanzegging een rente verschuldigd zijn, gelijk aan het disconto van de Nederlandsche Bank, verhoogd met 2%, gerekend vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur. Bij niet betaling van de factuur is de koper die in Nederland gevestigd is een boete verschuldigd van 10% van de nog openstaande vordering en is de koper die in België gevestigd is een forfaitaire schadevergoeding conform artikel 1152 van het Belgische Burgerlijk wetboek verschuldigd.
 • Indien wij ons genoodzaakt zien om het incasso van onze vordering op koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van koper, waarbij laatst vermelde kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, vermeerderd met rente, met een minimum van € 115. Onder de kosten vermeld in dit lid worden tevens de kosten van het aanvragen van een faillissement van koper begrepen.
 • Indien koper in verzuim is en/of wij goede gronden hebben te vrezen dat koper niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zijn wij, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden en onverminderd onze overige rechten, gerechtigd van koper vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, voorts de uitvoering van de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, tevens overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet betrekkinghebbende op andere overeenkomsten, te herroepen, als gevolg waarvan openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden, en zijn wij tenslotte gerechtigd onze verplichtingen uit andere overeenkomsten met koper op te schorten.
 • In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
 • Bij blijvende overmacht is koper gehouden om in een redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen dat inmiddels mocht zijn afgeleverd.
 • Onder overmacht wordt onder meer derhalve niet uitsluitend verstaan: Oorlog, oorlogsgevaar en oproep, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, ongevallen binnen ons bedrijf of binnen het bedrijf van onze toeleverancier, sabotage, algehele of gedeeltelijke werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen of overmacht van onze toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 • Wij houden ons het recht voor om de termijn voor uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.
 • Onze aansprakelijkheid uit hoofde van niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan geleverde is beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen had moeten worden geleverd respectievelijk is geleverd, het voorgaande voorts evenwel tot maximaal het bedrag, dat wij terzake op derden of assuradeuren kunnen verhalen.
 • Indien wij door koper uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk worden gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven.
 • Vordert koper na een levering herstel of vervang ing van het geleverde, dan zijn wij gerechtigd in plaats daarvan de koopprijs terug te betalen dan wel een kortingsprijs te verlenen, onder terugzending van het desbetreffende goed.
 • De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van drie jaar nadat de schade en/of het gebrek door koper blijkens berichtgeving overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 van deze voorwaarden in onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval na drie jaar na de levering.
 • Koper is verplicht om binnen 15 dagen na ontvangst van het geleverde of binnen 15 dagen nadat koper bekend is geworden of bekend had moeten zijn met een eventueel gebrek aan het geleverde de verkoper van dit gebrek schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de omstandigheden waaronder dit gebrek zich heeft geopenbaard. Bij overschrijding van deze termijn aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het eventuele gebrek.
 • Rechten verbonden aan de door ons geleverde goederen gaan niet op derden over, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Garantie, voor zover bij overeenkomst gegeven, gaat niet verder dan tot het naleveren van nieuwe soortgelijke (onderdelen van) goederen ter vervanging van eerder geleverde niet deugdelijke (onderdelen van) goederen.
 • Hebben we garantie-aanspraken jegens onze toeleverancier, dan zullen wij tenzij deze toeleverancier dat heeft uitgesloten, die garantie aan koper laten zonder zelf nog verplicht te kunnen worden de toeleverancier uit dien hoofde aan te spreken.
 • Onze garantie gaat slechts over op een derde als dat nadrukkelijk schriftelijk met de koper is overeengekomen.
 • Klachten over de geleverde goederen moeten door koper binnen 14 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij ons worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken op grond van artikel 7 van deze voorwaarden voor koper vervallen.
 • Klachten over een door ons gezonden factuur moeten door koper binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend.
 • Opschorting van enige betalingsverplichting of verrekening met een tegenvordering is koper daarbij niet toegestaan.
 • Retourzendingen behoeven door ons niet te worden aanvaard, tenzij wij tevoren schriftelijk onze toestemming daartoe hebben verleend.
 • In het kader van de indiening van een klacht dient koper tevens melding te maken van bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.
 • Klachten zijn nimmer ontvankelijk, indien mocht blijken dat door of zijdens koper de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd dan wel dat sprake is van veranderingen of herstellingen aan het geleverde, die niet door ons zijn verricht.
 • Zolang geen volledige betaling van het aan ons krachtens de overeenkomst van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren.
 • Na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuimen van koper kunnen wij ons recht uit eigendomsvoorbehoud terstond uitoefenen.
 • Koper is verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die wij ter bescherming van de door ons afgeleverde goederen en/of ons eigendomsrecht op die goederen willen treffen.
 • Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 • Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is koper uitsluitend bevoegd tot eigen bewerking of verwerking of doorlevering van de afgeleverde goederen binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 • Indien wij ons recht uit het eigendomsvoorbehoud niet kunnen uitoefenen, is koper aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het door hem aan ons verschuldigde met een minimum van € 100 (zegge 100 euro), althans het naar de toepasselijke nationale valuta omgerekende equivalent daarvan, per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met een nakoming van zijn verplichtingen ons in de gelegenheid te stellen ons recht uit het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, al het voorgaande onverminderd onze overige rechten uit de verkoopovereenkomst, de Wet en deze voorwaarden.
 • Indien de levering in België of Luxemburg is geschied, is op de gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen Belgische recht van toepassing. Indien de levering in Nederland is geschied is op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
 • Indien de levering in België of Luxemburg is geschied, is tot het kennisnemen van geschillen de daartoe bevoegde rechter te Turnhout (België) bevoegd, zulks onverminderd ons recht om de rechter van de woonplaats van koper te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende bevoegdheid van de vrederechter. Indien de levering in Nederland is geschied, is tot het kennisnemen van geschillen bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht (Nederland), zulks onverminderd ons recht om de rechter van de woonplaats van koper te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende bevoegdheid van de kantonrechter.
 • Deze algemene voorwaarden zijn op 16 augustus 1999 onder nummer AL 33/1999 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.